Diensten

diensten-banner
 

Algemeen

AdvisoryConsorT is een onafhankelijke advies- en implementatiespecialist in de Zorg en heeft daardoor maximale aandacht voor de belangen van haar klanten.
Wij vervullen deze rol voornamelijk namens de Raden van Bestuur van zorginstellingen. Kernkenmerken van ons en onze aanpak zijn:

 • Onafhankelijke specialisten in de Zorg met uitgebreide ERP kennis;
 • Werken vanuit ‘best practice’ en niet het wiel opnieuw uitvinden;
 • Betrokken en confronterend waar nodig;
 • Breekijzer dat mens en organisatie in beweging krijgt;
 • Bouwen aan draagvlak voor veranderingen en inbedding in de organisatie;
 • (Leveranciers) onafhankelijk en objectief klankbord;
 • Hands-on en resultaatgericht;
 • Trackrecord van leveren conform opdracht, binnen tijd en budget.

Wij bieden ondersteuning bij het selecteren van een softwaresysteem zoals een ERP, ECD, EPD of roostersysteem. Wij hebben hands-on ervaring met de implementatie van deze systemen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het in kaart brengen en optimaliseren van processen zodat deze nog efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden.

 

Selectie

AdvisoryConsorT is uw partner op het gebied van pakket- en/of leveranciersselectie. Wij begeleiden organisaties bij het maken van strategische keuze’s en het komen tot gedragen beslissingen. Het kiezen van de juiste software is een lastige en tijdrovende aangelegenheid. Of het nu gaat om de selectie van een ERP, ECD, EPD-systeem of bijvoorbeeld een roostersysteem. Het maken van de juiste keuze voor een pakket met de gewenste functionaliteit, gebruiksvriendelijk in gebruik en in staat om gegevens uit te wisselen met de relevante pakketten binnen de organisatie is cruciaal voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Wij zijn een onafhankelijke specialist die organisaties begeleidt in het zelf maken van de keuze ten aanzien van de benodigde software. Wij stellen de kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor een gedegen selectietraject. Tevens zorgen wij ervoor dat er vanuit alle belangrijke invalshoeken (zoals: financieel, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, compatibiliteit, toekomstbestendigheid) de voor en nadelen inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om een objectieve keuze te maken die, kwalitatief en kwantitatief, het meeste rendement oplevert voor de organisatie.

 

Onze aanpak in selectietrajecten bestaat uit 7 fasen:

 1. Opstellen pakket van eisen en wensen
 2. Opstellen RFP (Request for Proposal)
 3. Proof of Concept
 4. Business Case
 5. Project Initiatie Document
 6. Besluitvorming
 7. Contract

Door deze gestructureerde aanpak, waarbij indien gewenst onderdelen volledig door de eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd, wordt de selectiefase op een gedegen wijze uitgevoerd zodat u als opdrachtgever ervan uit kunt gaan dat de te maken keuze gedragen wordt door de selectiecommissie en door de organisatie.

 

Onze dienstverlening bestaat uit de facilitering en begeleiding van de projectgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van een advies ten aanzien van de te kiezen software.

Implementatie

De specialisten van AdvisoryConsorT hebben aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren van transformatietrajecten. De trajecten worden uitgevoerd binnen de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget. Het aantal afgeronde implementaties is groot. Het aantal ervaringsjaren is dan ook gemiddeld hoger dan bij onze concurrenten. AdvisoryConsorT heeft brede ervaring met onder andere:

AdvisoryConsorT is bekend met de nieuwste ontwikkelingen en past deze ook direct toe in opdrachten. Naar onze ervaring heeft de implementatie van een systeem een diepgaande weerslag op de totale organisatie. Daarom hanteren wij een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar de impact op:

 • Patiënten/Cliënten/Klanten
 • Besturing & organisatie
 • Processen & systemen
 • IT & infrastructuur
 • Mensen & cultuur

Een goede balans tussen deze factoren is randvoorwaardelijk voor een blijvende verandering. Voor alle factoren wordt in kaart gebracht wat de huidige en gewenste situatie is (gap analyse). Uitgaande van de verschillen worden maatregelen voorgesteld om er voor te zorgen dat de toekomstige situatie in balans is.

Optimalisatie

Naast selectie en implementatie voert AdvisoryConsorT ook regelmatig optimalisatietrajecten uit. Veelal zijn dit trajecten die als doel hebben om processen efficiënter en effectiever te laten verlopen. Door processen waar mogelijk te optimaliseren kan financieel voordeel worden behaald. Daarnaast kan de kwaliteit van het proces sterk worden verbeterd wat leidt tot een hogere klanttevredenheid. Bij het uitvoeren van optimalisatietrajecten passen we de Lean-methodiek toe. De methodiek wordt gebruikt als middel en niet als doel om de geformuleerde doelstellingen te bereiken en een Continue verbetercultuur te ontwikkelen.

Onze dienstverlening op het gebied van optimalisatie bestaat onder andere uit:

Op basis van een casus en de specifieke situatie van de organisatie kunnen wij gezamenlijk met u een traject vormgeven met als uitgangspunt:

als wij weg zijn kan de organisatie zelfstandig optimalisatietrajecten uitvoeren

Trainingen

AdvisoryConsorT verzorgt diverse trainingen en introductiesessies voor de zorgsector op het gebied van Lean. De introductiesessies en trainingen zijn inclusief uitgebreide documentatie en uitgebreide lunch. Deze sessie is gericht op de aanstaande veranderingen naar aanleiding van de transitie Langdurige Zorg en de impact hiervan op de administratieve processen.